Błogosławieństwo ministrantów Słowa Bożego 2023

Dnia 16.12.br. podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Mikołaja w Liszkach pięciu ministrantów z naszej parafii przyjęło błogosławieństwo do posługi ministranta Słowa Bożego, aby pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Chłopcy po odbyciu kursu przygotowawczego oraz zaliczeniu egzaminów zostali uroczyście pobłogosławieni  do posługi wraz z innymi kandydatami z naszego dekanatu.

Ministrant Słowa Bożego pełniąc funkcję lektora jest osobą wykonującą w czasie celebracji Mszy Świętej „szczególną funkcję liturgiczną” (por. OWMR, rozdz. III, ppkt III). Poza posługami ministranta, pierwszym zadaniem lektora jest wykonywanie czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Nadto może on podawać intencje modlitwy powszechnej, wykonywać psalm responsporyjny czy też odczytywać antyfony mszalne (por. OWMR, nry 194-198).

Gratulujemy wszystkim nowo pobłogosławionym ministrantom Słowa Bożego i cieszymy się z ich gotowości służby w Kościele!

Króluj nam Chryste !