IX Niedziela Zwykła - 02.06.2024

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Dzisiaj Msza św. z procesją eucharystyczną o godz. 11:30, od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00. Proszę o prowadzenie dzieci i wnuków. Dzieci z klas III i IV przychodzą w strojach komunijnych lub na galowo. W czwartek błogosławieństwo wianków i ziół.

2. Bóg zapłać za udział w procesji Bożego Ciała oraz przygotowanie ołtarzy i złożone ofiary na kwiaty teraz zdobiące naszą świątynię. Dziękuję za podjęte posługi: pocztom sztandarowym - Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ściejowic i Jeziorzan oraz zabezpieczenie trasy, LSO, Rodzicom dzieci w strojach: krakowskich i komunijnych, chłopcom w komżach, osobom niosącym feretrony, baldachim, służbie kościelnej.

3. Dziękuję rodzicom oraz babciom i dziadkom za przychodzenie wraz z dziećmi i wnukami na nabożeństwa majowe. Wykonane kwiaty to świadectwo obecności i modlitwy dzieci słowami Litanii Loretańskiej.

4. Msze św. w tygodniu o godz. 18:00, w niedziele o godz.: 8:00, 10:00, 11:30.

5. Czerwiec to miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszach św. będziemy odmawiać Litanię do Serca Pana Jezusa.

6. W środę o godz. 9:00 - Msza św. w XX- rocznicę nadania szkole w Jeziorzanach imienia patrona – Ojca Świętego Jana Pawła II. Po wieczornej Mszy św. modlitwy za przyczyną św. Jana Pawła II.

7. W piątek /07.06/ - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. Spowiedź święta w I-piątek miesiąca od godz. 17:00. Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

9. Dziękuję za wczorajsze sprzątanie kościoła paniom: Władysławie Grzesiak, Małgorzacie Majorek i Paulinie Piotrkowskiej oraz panom Mirosławowi Matys i Arturowi Piotrkowskiemu. Podziękowanie za nieodpłatne prace przy kościele z użyciem sprzętu ciężkiego dla panów: Władysława Zelech, Krzysztofa Skowronka i Damiana Stachowskiego.

10. Dziękuję za ofiary na składkę inwestycyjną. Kwota po przeliczeniu przez Przedstawicieli Rady Parafialnej wyniosła 4.971.00 zł. W tym w 14 podpisanych kopertach było 1.450,00 zł. Bóg zapłać za ofiary wpłacane na konto parafialne.

11. Klub Sportowy Gwiazda Ściejowice zaprasza w dniu dzisiejszym od godz. 15:00 na Rodzinny Piknik na boisku klubu.

12. Za dwa tygodnie, w niedzielę /16.06/ na Mszach św. o godz. 10:00 i 11:30 wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Damiana Muskusa. Po Mszy św. o 10:00 - ks. biskup zaprasza na spotkanie grupy parafialne: Radą Parafialną, Róże Różańcowe, KWC, Domowy Kościół, Oazą Młodzieżową, LSO, Scholką Dziecięcą.

13. W Gościu Niedzielnym przeczytać można: o czym świadczy usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej, kiedy i w jakich okolicznościach chrześcijanie zaczęli adorować Najświętszy Sakrament w monstrancji.


Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składam życzenia wstawiennictwa Matki Bożej i opieki świętych Patronów


14. W sobotę o godz. 10:00 - pogrzeb ś.p. Andrzeja Urbana ze Ściejowic - Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie


Sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 11:00„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.